KONKURS Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Przed wzięciem udziału w konkursie zapoznaj się z regulamin konkursu organizowanego przez Blue Dolphin

REGULAMIN KONKURSU   

§ 1.   

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs z okazji Dnia Dziecka. W konkursie uczestnicy mają za zadanie zrobić zdjęcie z nakładką Blue Dolphin i umieścić zdjęcie w komentarzu. Przedmiotem Konkursu jest wybór 31 najciekawszych zgłoszeń. 

§ 2.   

Organizatorem Konkursu jest firma XL Tape-International Sp. z o.o. z siedziba w Kielcach, ul Ściegiennego 248, 25-116 Kielce, NIP 6571098610. 

§ 3.   

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu  Facebook.com dla użytkowników, którzy są Fanami bądź określą się, jako fani profilu Blue Dolphin Tapes   

§ 4.   

Konkurs trwa od 01.06.2021 r. do 06.06.2021 r.  

§ 5.   

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach od 01.06.2021 r. do 06.06.2021 r. wykonają zadanie konkursowe.   

§ 6.   

1.     Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator konkursu.   

2.     Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.    

3.     Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdyż jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.   

4.     Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w związku z Konkursem to:   

  • Imię i nazwisko;   
  • Numer telefonu 
  • Adres zamieszkania/pobytu/korespondencyjny/do wysyłki;   
  • Cookies;  
  • Nazwa profilu w serwisie Facebook.com.  

5.     Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Administratora i Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w odpowiednich przepisach.   

6.     Organizator będzie prowadził ewidencję Uczestników Konkursu, którzy otrzymali nagrody.  

7.     Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie wyłącznie dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz przekazania nagród. Uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym powyżej. Laureaci konkursu przekażą Organizatorowi adres do wysłania nagród za pośrednictwem formularza przesłanego w wiadomości prywatnej przez Blue Dolphin Tapes.  

8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.   

  

§ 7.   

1.  Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorami”).   

2.  Zwycięzców wybierze jury, składające się z 2 osób wskazanych przez Organizatora. Nagrody to: Dron Overmax X-Bee 2.5 WiFi Czarny, 10 butelek filtrujących Dafi 0,5L oraz 20 maskotek. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu Blue Dolphin Tapes dnia 08.06.2021.  

§ 8.   

1.  Aby przystąpić do Konkursu należy: mieć status Fana profilu Blue Dolphin Tapes na Facebooku, zapoznać się z Regulaminem Konkursu, zamieścić na fanpage Blue Dolphin Tapes zgłoszenie w tematyce Konkursu.    

2.  Konkurs jest moderowany. Każda zgłoszona w Konkursie praca, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowane przez Moderatorów.   

3.  Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie zdjęcia z nakładką Blue Dolphin i umieszczenie zdjęcia w komentarzu w terminie od 01.06.2021 do 06.06.2021 r., do godziny 23:59 i jego akceptacja przez Moderatorów. Akceptacja może zostać dokonana po tym terminie bez uszczerbku dla udziału pracy w Konkursie.   

4.  Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić dowolną liczbę zdjęć.

5.  Zamieszczając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Konkursu praca jest jego własnością i została wykonana przez niego samego oraz posiada autorskie prawa majątkowe i osobiste do tych treści, w tym prawo do wysyłania ich na Konkurs. Zdjęcia/teksty obraźliwe będą usuwane.    

6.  Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 08.06.2021 r. Wyniki Konkursu wraz z informacją o sposobie odebrania nagród zostaną opublikowane na profilu Blue Dolphin Tapes.  

7.  Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane na profilu Blue Dolphin Tapes przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.  

§ 9.   

Autor nagrodzonego zdjęcia, z chwilą odebrania nagrody udziela fundatorowi licencji niewyłącznej na zdjęcie na następujących pola eksploatacji:,    

1.    wytwarzanie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;   

2.    wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;   

3.    publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

 4. Wprowadzanie do pamięci komputera;      5. Wprowadzanie do sieci Internet.  

§ 10.   

1.  Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie jego wizerunku, przesłanych prac oraz niektórych danych wymienionych w § 9. (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu, w tym umieszczenie zdjęć na wirtualnej wystawie nagrodzonych prac, która będzie dostępna w profilu Blue Dolphin Tapes na Facebooku.  Autorzy prac z chwilą ich przesłania Organizatorowi upoważniają go do korzystania z nich w zakresie i celu opisanym powyżej, w tym zwielokrotniania ich w dowolnej formie i dowolną techniką oraz rozpowszechniania ich we wszystkich możliwych środkach przekazu przez czas trwania Konkursu, wystawy pokonkursowej oraz później.   

2.  Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu prac i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie trwania Konkursu o ile zmiany te nie będą niekorzystne dla Uczestników. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Blue Dolphin Tapes w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.   

3.  Organizator samodzielnie lub na wniosek innych użytkowników ma prawo usunąć pracę z Konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu (w tym w szczególności, gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono cudze prawa autorskie) bądź zasad korzystania z serwisu Facebook.com. Organizator ma również prawo odmówienia przyjęcia pracy do Konkursu, jeśli uzna, że nie jest ono związane z tematem Konkursu.   

4.  Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.   

5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.   

6.  Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.   

7.  W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.   

8.  W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.    

9.  Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.  

§ 11.   

1.  Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać na adres XL Tape-International Sp. z o.o., ul Ściegiennego 248, 25-116 Kielce, podając imię i nazwisko oraz treść reklamacji.   

2.  Złożone przez uczestników Konkursu reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.   

3.  Decyzja Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.   

§ 12.   

Postanowienia końcowe.   

1.  Treść niniejszego regulaminu znajduje się:   

a)    w siedzibie Organizatora;  

b)    na Facebooku  Blue Dolphin Tapes   

 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.