Professionelle Malerbänder und -rollen

Produzent

Professionelle Malerbänder und - rollen

Einkaufen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche
GESCHÄFT

Generalklausel

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, że:

 

    1. Administrator Danych Osobowych
     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XL-Tape-International Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 248, 25-116 Kielce.
    2. Inspektor Ochrony Danych
     Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Spółki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.
    3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
     Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją procesów sprzedażowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów (Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).
    4. Odbiorcy danych
     W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

      

     • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
     • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółką przetwarzają dane osobowe.
    5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich
     Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
    6. Cel i okres przetwarzania
     Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
    7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
     Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

      

     • dostępu do danych osobowych,
     • sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
     • prawo do usunięcia danych,
     • prawo ograniczenia przetwarzania,
     • prawo do przenoszenia danych,
     • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
     • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
     • w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    8. Profilowanie
     Ponadto informujemy, że nie przetwarzamy danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.

UNSER RACKING-DISPLAY

Blue Dolphin Shop mit Malzubehör in Deutschland

XL-TAPE-INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 248
25-116 Kielce, Polska
Tel. +48 41 24-64-600
Fax. +48 41 24-64-698